Multimedia Đọc Báo in
14:54, 29/05/2024
Huyện M’Drắk thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp triển khai trên địa bàn huyện thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2024 trên địa bàn huyện M’Drắk.