Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thẩm quyền trong công tác cán bộ

08:34, 24/05/2024

Ngày 23/4/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 142-QĐ/TW, quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Về việc triển khai thực hiện quy định này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN THƯỢNG HẢI.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải.

♦ Đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác cán bộ thời gian qua trên địa bàn tỉnh?

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương, về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch các nội dung về công tác cán bộ; đề xuất rõ ràng, cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình giới thiệu, đánh giá nhân sự; kết luận đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan những nội dung thảo luận và chịu trách nhiệm về kết luận của mình khi chủ trì hội nghị về công tác cán bộ.

Các trường hợp cán bộ được tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, xếp loại thi đua, khen thưởng, nâng ngạch... theo đúng quy trình, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Theo Quy định số 142, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ được quy định chặt chẽ như thế nào, thưa đồng chí?

Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện thí điểm về công tác cán bộ, gồm: giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu; bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Quy định này thực hiện thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ được thực hiện với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên và thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Người đứng đầu cũng được quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý theo quy định.

Cùng với quyền, Quy định số 142 của Bộ Chính trị quy định rõ và chặt chẽ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Cụ thể, người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trong hai trường hợp: Một là giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Hai là, miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm căn cứ, thủ tục theo quy định.

Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp vi phạm quy định này được thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và các quy định có liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải chủ trì cuộc họp về quy định liên quan đến công tác cán bộ.

♦ Tỉnh Đắk Lắk sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 142 như thế nào để sát thực tế tại địa phương, nhất là công tác kiểm soát nhằm tránh tình trạng lợi dụng thẩm quyền trong công tác cán bộ?

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Quy định số 142 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định số 142, đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để đăng ký thực hiện thí điểm quy định này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo quy định.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thẩm quyền trong công tác cán bộ của người đứng đầu. Kịp thời xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, sai phạm theo quy định. Đồng thời, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện thí điểm.

Những nội dung trong Quy định số 142 có ý nghĩa rất quan trọng. Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả sẽ mang lại đột phá trong công tác bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

♦ Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Xuân (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc