Multimedia Đọc Báo in
09:36, 11/06/2024
Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.