Multimedia Đọc Báo in
08:37, 05/06/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa có tính bền vững của dân tộc Việt Nam.